Motorola PMAD4118 VHF/GPS Antenna

Motorola PMAD4118 VHF/GPS Antenna

TwoWayRadioGear

$10.01 

PMAD4118 VHF/GPS Antenna 152-174 MHz range